İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

 

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre  ve  toplum sağlığının korunması, çevresel gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması  açısından önem arz eden Gayrı Sıhhi Müesseselerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, imar planlarına uygun endüstriyel gelişmenin sağlanması, mevcut veya kurulacak olan Gayrı Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen müesseselere uygulanacak yaptırımların  ortaya konmasına  yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmaktadır. OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101.maddesi gereğince OSB içinde kurulacak işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce verilir.
Ruhsatlarını almak isteyen katılımcı Müdürlüğümüzden GSM Ruhsatı Başvuru formu dilekçesini   alarak belirtilen evrakları tamamlar. Müdürlüğümüze teslim edilen evraklar incelenerek  Kurul müesseseyi denetler. Yapılan incelemeler sonucu; dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve  yeterli olması, tesis faaliyetinin çevre korunması ve toplum sağlığı açısından uygun görülmesi halinde Kurulca Açılma Raporu düzenlenir. Açılma Raporunun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce  uygun görülerek  onaylanması halinde karar yürürlüğe girer ve  Açılma Ruhsatı tanzim edilir.
Gerekli belgeler;
1) DİLEKÇE İLE MÜRACAAT ( OSB tarafından tahsis edilmeyen, ancak kiralama yoluyla faaliyette bulunmak isteyen işletmeler Müteşebbis Heyetimizden  uygunluk kararı almak zorundadırlar )
2) İŞLETME BELGESİ
( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğüne müracaat ile ) ( İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin a fıkrasına göre ) ( 04.12.2009 tarihli ve 27422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, elli veya daha fazla isçi istihdam edilen işyerlerini kapsar  kişinin çalıştığı işyerleri için geçerlidir ),
3) YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ   ( OSB  Müdürlüğüne müracaat ile )
Yapı Kullanma İzni Belgesi düzenlenebilmesi için ;
a) Yapı Ruhsatı ile ilgili İşyerinin SGK İlişiksizlik Belgesi alması ( SGK Canik Merkez Müdürlüğünden ) ( 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi İle Geçici İskan Veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ
b)  ÇED Yazısı  ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi yada Muaf yazısı )
4) ÇEVRE İZNİ VEYA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ Yazısı  (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ile )
5) TEHLİKELİ ATIKLAR Yazısı  ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ile)
6) İTFAİYE RAPORU Yazısı  ( Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına müracaat ile uygunluk yazısı alınması gerekmektedir. )
7) TAPU SURETİ ( Tapusu verilmiş olanlar )
8) KAPASİTE RAPORU  ( Ticaret ve Sanayi Odası ) + İŞ AKIM ŞEMASI
9) TİCARET SİCİL GAZETESİ  ( Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Memurluğu)
10) 16.12.2003 TARİH VE 25318 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE 50 KİŞİ VE FAZLA İŞÇİ ÇALIŞAN İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ HEKİMİ BULUNDUĞUNA DAİR YAZI
11) SORUMLU YÖNETİCİ BELGESİ( I.Sınıf Gayrısihhi Müesseseler için )
( İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 25. maddesine göre Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.)
12) SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ (I.Sınıf Gayrısihhi Müesseseler için)
13) SORUMLU YÖNETİCİ DİPLOMASI ( I.Sınıf Gayrısihhi Müesseseler için)
14) İŞYERİ HEKİMİ SÖZLEŞMESİ (50 KİŞİ VE ÜZERİ İŞÇİ İSTİHDAM EDİLEN İŞYERLERİ İÇİN)
15) EK-2 BEYAN FORMU

Comments are closed.