Kiralama

Kiralama

 

Kiralama işlemleri OSB Uygulama Yönetmeliğinin 173. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
KİRALAMANIN YAPILABİLMESİ İÇİN;
a) Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,
b) Katılımcının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması,
c) OSB yönetim kurulunca,  kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin karar alınması,
d) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine tabi olan projeler için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” nın eklenmesi gerekmektedir.
KİRALAMA HALİNDE;
A) KİRALAYANDAN;
1) Yeni tarihli tapu tescil belgesi,
2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,
3) Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
4) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
5) Tesisin sanayi parselinde bulunması halinde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan,
B) KİRACIDAN;
1) Ticaret sicili memurluğundan onaylı faaliyet belgesi,
2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,
3) Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
4) Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler,
5) OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu,
6) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
7) OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname istenir.
8) OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilen tesislere, elektrik, su ve doğalgaz dahil hiçbir hizmet verilmez.
9) Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve Yönetmelikle katılımcılara getirilen yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur.

Comments are closed.