Yapı Ruhsatı

Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin  projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilir ve denetlenir.

Katılımcı yapı ruhsatını almak için bir dilekçe ile Müdürlüğümüze başvuruda bulunur. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şartlarda ve zamanda (tahsis tarihinden itibaren 3 ay içerisinde)   hazırlatacağı projeleri ve Yapı ruhsatını almak için gerekli belgeleri Bölge Müdürlüğümüze teslim ederek Yapı inşa ruhsatını alabilir. Ruhsatsız inşaata başlanmaz. Ruhsatsız  inşaat kaçak inşaat muamelesi görür.
Yapı ruhsatı almak için katılımcı yazılı olarak OSB Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Başvuru ekinde kendisine ait arsa tahsis sözleşmesini, kendisi müteahhitliğini üstlenmiyorsa katılımcı ile yapı müteahhidi arasında, yapı denetim ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler ile zemin etüt raporunu, mimari, betonarme, elektrik tesisatı ve mekanik tesisatı projeler ile, ilgili detay ve hesaplarını, ÇED Yönetmeliğinde belirtilen faaliyet listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED Raporu sonucunda ÇED olumlu kararı veya Çevresel etkileri önemsizdir kararını içeren belgeleri OSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim edecektir.
Katılımcı, (yapı sahibi) yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen sağlık kuralları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere projelerini hazırlatır. Proje müelliflerince hazırlanarak onaylanan uygulama projeleri (3 takım halinde), örneğine uygun olarak genel taahhütname (noter tasdikli veya huzurda imzalanmış), noter tasdikli imza sirküleri, ticaret veya sanayi odası belgesi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi (son halini gösterir hali), vergi levhası fotokopisi, tesis bilgi formu (firma yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanacak), ÇED Müracaat belgesi, yapı denetim hizmet bedeli 1.taksit ödeme dekontu, Yapı ruhsatı için mühendislik hizmet bedeli ödeme dekontu, OSB Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe (yapı ruhsatı başvuru dilekçesi) ekinde verilecektir.
Katılımcı, tesisin müteahhitliğini kendisi yapacak ise, belirtilen bilgi ve belgelere ek olarak tesisin müteahhitliğini kendisinin yapacağına dair taahhütnamesi, müteahhitlik sicil belgesini OSB Bölge Müdürlüğü’ne verecektir.
Katılımcı, tesisi müteahhit aracılığı ile yaptıracak ise, katılımcı ile yapı müteahhidi arasındaki sözleşmeyi ve müteahhitlik sicil belgesini OSB Bölge Müdürlüğü’ne verecektir.
Proje müelliflerine ait büro tescil belgeleri, noter tasdikli imza sirküleri, projelere ait sicil durum belgeleri OSB Bölge Müdürlüğü’ne verilecektir.
Şantiye Şefi için; Şantiye şefinin kimlik fotokopisi, Oda Kayıt belgesi fotokopisi, Sözleşme, Şantiye Şefliği Sicil Durum Belgesi Aslı, Sigorta sicil kartı fotokopisi, Adres bilgileri OSB Bölge Müdürlüğü’ne verilecektir.
Yapı denetim firması ile katılımcı arasında yapılan sözleşme, noter tasdikli yapı denetim izin belgesi, yapı denetim firması taahhütnamesi, yapı bilgi formu (YİBF), yapı denetim firması imza sirküleri, yapı denetçisi ve yardımcı kontrol elemanı ikametgah belgeleri OSB Bölge Müdürlüğü’ne verilecektir.
Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ekinde sunulan projeler ve gerekli belgeler incelendikten sonra katılımcıya inşaat ruhsatı düzenlenir.
3194 sayılı İmar Kanuna göre “Yapı Ruhsatı”nın yasal geçerlilik süresi ruhsat tarihinden itibaren beş(5) yıldır. Ancak bu süre OSB Uygulama Yönetmeliğinde iki (2) yıla indirilmiştir. Bu sürenin sonunda inşaatın tamamlanamaması, yapı kullanma izni alınmaması ve OSB Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek yenileme yapılmaması halinde ruhsatın geçerliliği kalmayacaktır. Bu durumdaki yapılar ruhsatsız olarak değerlendirilecektir.

Comments are closed.